Arabisch

vertalingen Arabisch

Vertalingen Arabisch-Nederlands

VerTaaldaden verzorgt vertalingen van algemene, economische, juridische en commerciële teksten vanuit het Arabisch naar het Nederlands. Duidelijkheid en betrouwbaarheid staan voorop in de relatie met de klant. Op basis van de brontekst en uw wensen maken we duidelijke afspraken betreffende prijs, levertijd en format.

Voor het verzorgen van beëdigde vertalingen kunnen wij een beroep doen op een netwerk van beëdigde vertalers. In overleg met u bekijken we per geval hoe we de praktische uitvoering tot stand brengen. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat in officiële documenten de namen gespeld worden conform de wijze waarop ze in de Nederlandse basisadministratie vermeld staan. Vaak moeten dit soort vertalingen aan het origineel vastgehecht worden. In alle gevallen moeten de beëdigde vertalingen persoonlijk worden afgehaald of per aangetekende post worden verzonden, dit kan dus niet per e-mail.

ﻣرﺣﺑﺎ ﺑﻛم ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ ﻣرﻛزاﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻓرﺗﺎﻟدادن.

ﻧﻘدم اﻟﺗرﺟﻣﺔﻣن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔإﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔاﻟﮭوﻟﻧدﯾﺔأو اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔﻣن اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺣﺗﻠﻔﺔ.

ﯾﻘوم ﻣﻛﺗب ﻓرﺗﺎﻟدادن اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﺑﺎﻹﺗﺻﺎل اﻟوﺛﯾق ﺑﯾن اﻟزﺑون اﻟطﺎﻟب و ﺑﯾن اﻟﻣﺗرﺟم ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﺟودة و

اﻟﻣﺣﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ.

إن ﺛﻣن اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﺗﺧﺗﻠف وﺣﺳب اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣﻘدم وﺣﺟم اﻟوﺛﯾﻘﺔ أو اﻟﻧص و ﻣدة اﻟﺗﺳﻠﯾم. ﻧﺣن ﻧﻧﺎﻗس اﻟﺛﻣن

ﻣﻌﻛم إﺛﻧﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﺗﻧﺎ اﻷوﻟﻰ.